Search Results For:

ปัจจ

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท : เหตุ-ปัจจัย ปรุงแต่ง ตั้งอยู่ ดับไป เป็น อนัตตา - พุทธวจน

กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ เมื่อสิ่งนี

2017-12-25 47:01 256,791 YouTube

การเห็นความเป็นอิทัปปัจจยตา @ ท่านพุทธทาสภิกขุ

ขอเชิญท่านรับฟังธรรมะที่สนใจ https://www.youtube.com/user/kancha085 ฟังธรรมะ พระธรรมโกศาจา

2017-09-07 26:07 24,357 YouTube

บทสวดมนต์ปัจจยวิภังค์ [anurakdhamma]

"บทสวดมนต์ พุทธมนต์" บทสวดมนต์ชุดนี้ ใช้สำหรับการฟังสวดมนต์ และสวดต

2012-05-14 15:02 1,181,883 YouTube

อิทัปปัจจยตา ตอนที่ ๑.

วิสาขบูชาเทศนา 2526 สวนโมกขพลาราม 26 พฤษภาคม 2526.

2011-11-08 46:05 81,528 YouTube

บทสวด อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ ว่าด้วยการพิจารณาถึงความแก่,เจ็บ,ตาย,พลัดพรากและผลกรรม เพื่อการปลง

บทสวด..อภิณหปัจจเวกขณปาฐะ . บทสวดเหมาะสำหรับฟังเพื่อการพิจารณาธรรม..

2019-06-12 02:47 899 YouTube